ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
เดือน พฤษภาคม 2553

ศาสนกิจ :
เดือนพฤษภาคม
 
“มัททวธรรม”
**************
    

“ภิกษุทั้งหลาย ในศาสนานี้ ควรกระทำการอภิวาท การลุกรับ อัญชลีกรรม สามีจิกรรมต่อผู้แก่กว่า ฯลฯ...”
 
เย วุฑฺฒมปจายนฺติ
 
นรา ธมฺมสฺส โกวิทา
ทิฏฺเ ธมฺเม จ ปาสํสา
 
สมฺปราโย จ สุคฺคติ ฯ
          “นรชนเหล่าใด ฉลาดในธรรม นอบน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ นรชนเหล่านั้น
          เป็นผู้ได้รับความสรรเสริญ  ในปัจจุบันนี้ และมีสุคติภพในเบื้องหน้า
 
พระพุทธพจน์ : ติตติรชาดก
 
พระมหาเถรผู้เปี่ยมล้นด้วย “มัททวธรรม”
 
มัททวธรรม : ความอ่อนโยน หมายถึง ความมีอัธยาศัยละมุนละม่อม มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อมถ่อมตน งดงามตามเหตุผลที่ควรดำเนิน ไม่เย่อหยิ่ง ไม่แสดงความแข็งกระด้าง หยาบคาย มีความสง่างามอันเกิดแต่ท่วงทีกิริยาที่สุภาพนุ่มนวลละมุนละไม
 
มัททวธรรม ยังหมายรวมถึง ความเป็นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะ ต่อผู้ใหญ่โดยชาติ (ชาติวุฒิ) ต่อผู้ใหญ่โดยวัย (วัยวุฒิ) และต่อผู้ใหญ่ โดยเป็นผู้ทรงความรู้และทรงคุณธรรม (คุณวุฒิ) อีกด้วย...ความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเช่นนี้ เรียกชื่อว่า “อปจายนธรรม”
 
 


พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) กำลังถวายความเคารพหลวงปู่พระมหาโพธิวงศาจารย์(สุจี กตสาโร ป.ธ.๓) อายุ ๙๓ ปี พรรษา ๗๒ เจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) กำลังถวายความเคารพหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโ ป.ธ.๕) สิริอายุ ๙๓  พรรษา  ๗๒ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ จ.พะเยา, ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖  
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) กำลังถวายความเคารพหลวงปู่พระธรรมมังคลาจารย์ ฉายา (ทอง สิริมงฺคโล)  สิริอายุ ๘๗ พรรษา ๖๖  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร, เจ้าคณะอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
 
 
 
คำขวัญจังหวัดแพร่
"ม่อฮ่อม ไม่สัก ถิ่นรักพระลอ  พระธาตุช่อแฮศรีเมือง
ลือเลื่องแพะเมืองผี คนแพร่มีน้ำใจงาม"
 
พระธาตุช่อแฮ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.แพร่
พระธาตุประจำปีขาล ภาคเหนือเรียกว่า “ปี๋ยี”, ธาตุไม้
 โกเสยยะธะชัคคะปัพพะเต  พุทธะธาตุ  ปะติฏฐิตัง  ปะสันเนนะ อะหัง วันทามิ
สัพพะทา อะหัง วันทามิ   ธาตุโย  อะหัง วันทามิ   สัพพะโส ฯ
วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสน สูง 33เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง
 
 
 
 
วันที่ ๕-๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
         
 
ปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือแพร่,น่าน,ลำปาง,ลำพูน,เชียงใหม่,
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, ประธานคณะพระธรรมจาริก, แม่กองบาลีสนามหลวง, รองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑, ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 
พร้อมคณะวัดปากน้ำมีพระราชสุตาภรณ์,พระวิเชียรกวี,พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร, พระครูพิทักษ์,พระครูวินัยธรสุวัฒน์ สุวุฑฺโฒ, พระครูพิลาสสรคุณ (พระมหาสันติ),พระมพาชนพัฒน์ สุมุทุ (วัดมงคลเทพมุนี สหรัฐอเมริกา),พระมหาโชคดี มหาโชติ และพระครูปลัดบุญสืบ วุฑฺฒิสาโร,
 
คณะผู้ติดตาม (อนุจร) จากจังหวัดนครสวรรค์ มีพระเทพปริยัติเมธี วัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์, พระครูนิวิฐศีลขันธ์ วัดมฤคทายวัน  เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ และพระครูสิริคีรีรักษ์ วัดจอมคีรีนาคพรต เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
 
วันที่ ๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓

เดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ โดยไปพักจำวัดที่วัดพระธาตุช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่
 
          ในการนี้ มีคณะสงฆ์ เช่น พระมหาโพธิวงศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ วัดพระบาทมิ่งเมือง พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๖ วัดนางชี พระศรีสิทธิมุนี รองเจ้าคณะภาค ๖, คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระราชวิสุทธี  เจ้าคณะจังหวัดแพร่,   พระเมธีธรรมาลังการ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่, พระครูวิมลกิตติสุนทร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พร้อมทั้งคณะสงฆ์และประชาชนจังหวัดแพร่ ถวายการต้อนรับ
 

 
          ถึงแม้ว่า หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จะเดินทางมาถึงมืดค่ำเพียงใด.... แต่ด้วยแรงศรัทธาปสาทะอย่างแรงกล้า   ที่ต้องการพบและจะชื่นชมบารมีธรรมของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ จึงทำให้คณะสงฆ์และชาวเมืองแพร่เฝ้ารอคอยการเดินทางมาถึงของหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ อย่างใจจดจ่อ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย
 
 
วันที่ ๖ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          เวลา ๐๖.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า
  
ฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดพระธาตุช่อแฮ โดยมีพระครูวิมิลกิตติสาร ตลอดถึงพระภิกษุสามเณร และญาติโยมของวัดพระธตุช่อแฮ ถวายการปฏิสันถาร
 


คณะสงฆ์จังหวัดแพร่ร่วมกันทำสามีจิกรรม แด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ (ภาคเหนือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “รดน้ำดำหัว”) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ตามประเพณีนิยมของชาวล้านนา
 
           เวลา ๐๘.๐๙ น.  ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการสร้างวัดธรรมานุภาพ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ พร้อมคณะเดินทางจากวัดพระธาตุช่อแฮ ไปยังบ้านนาตอง อำเภอเมือง จ.แพร่ บ้านนาตอง หมู่ ๙ ตำบลช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองแพร่ออกไปประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
 
                                              คำขัวญบ้านนาตอง
 

มะแขว่นลือชื่อ
 
เลื่องลือถ้ำงาม
นามบ้านนาตอง
 
ถิ่นของปูลู
ที่อยู่ปลามัน
 
สุขสันต์เมื่ยงอม
ชื่นชมหลามบอน
 
พักผ่อนน้ำตก
 
                            
 
ทั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ ภายในวัด “วัดธรรมานุภาพ” (หรือ วัดนาตอง)
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้เมตตาตรวจดู และกำหนดพื้นที่ในการสร้างกุฎิสงฆ์
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ได้เมตตาปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึก
 


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านนาตอง อันเป็นแหล่งศึกษาโบราณคดี ทางประวัติศษสตร์เมืองแพร่ และภาคเหนือฝังตะวันออก โดยมีการค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ณ ถ้ำบ้านนาตอง และที่นี่เอง ที่จะเป็น “โบราณคดีชุมชน” แห่งแรกของจ.แพร่ และเป็นแหล่งเรียนรู้หรือมหาวิทยาลัยชุมชนที่จะสร้างความรู้และความภาคภูมิในในอดีตของชุมชนบ้านนาตอง หรือชาวเมืองแพร่ ตลอดถึงชาวล้านนาทั้งปวง
 
          บริเวณถ้ำที่บ้านนาตองเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยหินใหม่ และต่อมากลายเป็นแหล่งผังศพ และถูกทิ้งร้างไป มนุษย์ในสมัยนั้นอยู่กันในถ้ำและตามเพิงผา ดำรงชีพด้วยการหาอาหารจากของป่า-ล่าสัตว์และอาจจะมีการทำเกษตรบ้างแล้ว ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก และด้วยเหตุที่ไม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน จึงทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อายุยังน้อย คนที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มกระดูกที่พบน่าจะมีอายุเพียง ๔๕ ปี อย่างไรก็ตามมนุษย์เหล่านี้ มีความสามารถในการทำเครื่องใช้ที่ทำจากหิน และเครื่องปั้นดินเผา ตลอดถึงเครื่องประดับต่าง ๆ
 

          มีประชากร ประมาณ ๑๐๐ หลังคาเรือนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปกติทำนาช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม ในช่วงนอกฤดูทำนาที่นี่จะปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และยังเก็บ “ใบเมี่ยง” ซึ่งสามารถเก็บยอดได้ทุก ๒ เดือน
ที่บ้านนาตองยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือ “เต่าปูลู” ซึ่งเป็นเต่าหางยาว มีถิ่นกำเนิดบริเวณรอยต่อ ๓ ประเทศ คือ ภาคเหนือของประเทศไทย (ในจังหวัดแพร่ พบได้เฉพาะบ้านนาตอง) ภาคตะวันออกของประเทศพม่า และทางตอนใต้ของจีน  ปัจจุบันเต่าปูลูอยู่ในสภาพใกล้สูญพันธุ์  จะอาศัยอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่มีน้ำสะอาดเท่านั้น และมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ กินปู กุ้ง และหอยเป็นอาหารหลัก พื้นที่บ้านนาตองนั้นเป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำน่าน และใกล้ ๆ หมู่บ้านจะมีถ้ำนาตอง และน้ำตกผาบ่องที่สามารถเข้าไปเที่ยวได้
 
          เวลา ๐๙.๓๐ น.  ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการสร้างวัดธรรมานุภาพ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ พร้อมคณะเดินทางออกจากบ้านนาตอง มุ่งหน้าไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ จ.น่าน
 
           เวลา ๑๐.๓๙ น.  ถึงวัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน
 


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เดินทางถึงวัดพระธาตุช้างค้ำ  ณ ที่นั้น  ได้มีคณะสงฆ์ โดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระราชคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (ผู้เทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน),พระครูสิริธรรมภาณี เจ้าคณะอำเภอเมืองน่าน พร้อมทั้งคณะสงฆ์ ฝ่ายคฤหัสถ์นำโดยนายวีรวิทย์ วิวัฒนวณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นต้น เป็นประธาน ถวายการต้อนรับหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระราชคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน (ผู้เทนเจ้าคณะจังหวัดน่าน) ถวายสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
นายวีรวิทย์ วิวัฒนวณิช ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  ถวายสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 


พร้อมกันนี้ พระธรรมรัตนากร เจ้าคณะภาค ๖ ได้นำคณะสงฆ์ทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ตามประเพณีนิยมของชาวล้านนา
 


          เวลา ๑๑.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพล ณ วัดพระธาตุช้างค้ำ
 
          เวลา ๑๓.๐๙ น. เดินไปวัดพุทธานุภาพ อ.ท่าวังผา
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ พร้อมคณะเดินทางไปวัดพุทธานุภาพ บ้านสันเจริญ ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากอำเภอเมืองน่านไปประมาณ ๗๓ กิโลเมตร
 
          เวลา ๑๔.๓๙ น.  ถึงวัดพุทธานุภาพ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เดินทางถึงวัดพุทธานุภาพ ณ ที่นั้นมีคณะสงฆ์นำโดยพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เป็นต้น ตลอดถึงประชาชนจังหวัดน่านถวายการต้อนรับ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ กำลังสนทนาเรื่องการสร้างศาสนวัตถุต่าง. ๆ กับคณะสงฆ์ โดยมีพระครูสิริธรรมภาณี ผู้ดูแลการก่อสร้าง, นายเสาร์แก้ว เลาดีหัวหน้าช่าง, นายวีรุฒน์   แซ่จ่าว ผู้ใหญ่บ้านสันเจริญ และ อ.ชุมพล วิชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันเจริญ เป็นต้น
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เดินเยี่ยมศาสนวัตถุต่าง ๆ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ กำลังปฏิสันถารกับชาวสันเจริญ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ กำลังชมภาวาดบรรพชนของชาวสันเจริญที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี โดยมี อ.ชุมพล วิชา กราบเรียนถึงข้อมูลภาพวาด
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ เมตตาเรียกกระผมร่วมชมด้วย ทั้งนี้ เพื่อจัดเก็บข้อมูล
 
ถาวรวัตถุของวัดพุทธานุภาพปัจจุบัน เช่น อุโบสถ
 
เสนาสนะอื่น ๆ เช่น ศาลา กุฏิสงฆ์ และห้องน้ำ เป็นต้น
 
 
           เวลา ๑๙.๑๙ น.  ถึงวัดจองคำ ลำปาง
 


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ พร้อมคณะเดินทางถึงวัดจองคำ (พระอารามหลวง) อ.งาว จ.ลำปาง โดยมีหลวงพ่อพระราชปริยัตโยดม พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนถวายการต้อนรับ
 


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังปฏิสันถารกับหลวงพ่อพระราชปริยัตโยดม
 
วันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
เวลา ๐๖.๓๐ น.
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พร้อมคณะฉันภัตตาหารเช้า ณ วัดจองคำ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และหลวงพ่อพระราชปริยัติโยดม เมตตาถ่ายภาพร่วมกับโยมน้ำทิพย์ (ครูอ้อย) พร้อมคณะซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดน่าน เพื่อทำภัตตาหารถวายหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ
 
 
เวลา ๐๘.๓๐ น.
 
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาเป็นประธานในการปฐมนิเทศการเรียนการสอนของสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ โรงเรียนพระปริยัติธรรมประจำจังหวัดลำปางแห่งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (-๒๕๕๔)  
 


 
กระผมเอง...พระมหาทองดี ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙ อาจารย์พิเศษสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ ช่วยเป็นพิธีกร
 
 
พระมหาชลอ ชยสิทฺโธ ป.ธ. ๙ อาจารย์ใหญ่สำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ กล่าวถวายรายงานแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เดินทางกลับ โดยมีหลวงพ่อพระราชปริยัตโยดม ติดตามมาส่ง
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ พระมหาเถรผู้ให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์
 
 เวลา ๑๐.๒๙ น.


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมและเมตตาประทานนามอาคารว่า“สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์”ให้กับวัดบ้านใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสจัดงานสมโภชอายุวัดครบ ๑๖๕ ปี  ในปี  
 
ในการนี้ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระราชจินดานายก เจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระวิสุทธิธรรมพิลาส รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง พระครูวรธรรมานุสิฐ  เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ, เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ ตลอดถึงฝ่ายฆราวาส นายวาสิต  พยัคฆบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นต้นได้นำคณะสงฆ์ ข้าราชการ และประชาชน ถวายการต้อนรับ
 


นายวาสิต  พยัคฆบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายมงคล  ขัดผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกันอย่งพร้อมเพรียง
 
 เวลา ๑๓.๑๙ น.
 


หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ โปรดเมตตาเป็นประธานพิธีเปิดป้ายวัดพระธาตุสบแสด ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 
 
โดยมี พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 6  พระราชปัญญาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 6  พระราชจินดานายก ตลอดถึงนายวาสิต  พยัคฆบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง  นายศุภกิจ  บุญญฤทธิพงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นายมงคล  ขัดผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  และข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมถวายการต้อนรับในครั้งนี้ด้วย
 
 
          เวลา ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนลำใย อ.เมือง จ.ลำพูน
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙)  พร้อมคณะเดินถึงสำนักปฏิบัติธรรมสวนลำใย อ.เมือง จ.ลำพูน ในที่นั้น มีพระครูสมณธรรมสมาทาน (ชัยพร สุวโจ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ดูแลสำนักฯ แห่งนี้ พร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ถวายการต้อนรับ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังขึ้นพัก ณ กุฎิทรงไทย ที่พระครูสมณธรรมสมาทานจัดถวายเป็นที่พักรับรอง
 
          เวลา ๑๘.๓๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) เมตตาไปแสดงธรรมเทศนา เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ(กรณีพิเศษ) หลวงพ่ออ้าย อคฺคปุญฺโญ ซึ่งเป็นบิดาของหลวงพ่อคุณท่านเจ้าคุณพระราชเขมากร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่  เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด  
 


โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
 
คณะสงฆ์จตุรวรรค ๔ รูปจากวัดปากน้ำ สวดรับเทศน์
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาถ่ายภาพร่วมกับคณะลูก,เขย,สะใภ้ หลาน เหลน เป็นต้น ของหลวงพ่ออ้าย อคฺคปุญฺโญ
 
 
วันที่ ๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          เวลา ๐๙.๓๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสวนลำใย อ.เมือง จ.ลำพูน
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙)  เป็นประธานในการฉลอง “ศาลารัชมงคลชัยวรานุสรณ์” อันเป็นนามประทานจากหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และได้เมตตาจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
 
นายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังดูป้าย “ศาลารัชมงคลชัยวรานุสรณ์” ที่ผ่านการแกะสลักเสร็จแล้ว โดยมีพระธรรมปัญญาภรณ์, พระครูสมณธรรมสมาทาน และนายดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าร่วมด้วย
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาเจิมป้าย ศาลารัชมงคลชัยวรานุสรณ์” เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
พระธรรมปัญญาภรณ์ เจ้าคณะภาค ๕, เลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง,เลขาแม่กองงานพระธรรมทูต, หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ ๓, รองประธานพระธรรมจาริก, คณะกรรมการ ศตภ., และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ฯลฯ เป็นประธานสงฆ์ในการเจริญพระพุทธมนต์
 
พระครูสมณธรรมสมาทาน กำลังถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล
 
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาถ่ายภาพร่วมกับพระครูสมณธรรมสมาทาน
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาถ่ายภาพร่วมกับพระครูสมณธรรมสมาทาน และโยมมารดา (นับลำดับที่ ๓ จากซ้าย) ของท่านพระครู ฯ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังเมตตาถ่ายภาพร่วมกับโยมกาญจนา สุวรรณภาศรี อุบาสิกาคนสำคัญของวัดปากน้ำ พร้อมด้วยธิดา ซึ่งได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ด้วย
 
เวลา ๑๕.๐๙ น. แวะตรวจเยี่ยมวัดสังฆานุภาพ
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) พร้อมคณะมีพระเทพปริยัติเมธี และพระวิเชียรกวี เป็นต้น ซึ่งเดินทางมาจากสำนักปฏิบัติธรรมสวนลำใย จ. ลำพูน เพื่อกลับเข้ากรุงเทพ ฯ
 
ได้แวะตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการก่อสร้างเสสานะต่าง ๆ ภายในวัดสังฆานุภาพ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร เช่น กุฎิสมเด็จฯ อุโบสถ เป็นต้น
 
 
วันที่ ๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
ประทานปริญญา มจร.
 


          ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ภาคเช้า เวลา ๐๘.๔๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช,เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ,กรรมการมหาเถรสมาคม, แม่กองบาลีสนามหลวง และเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้เมตตาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบด้วยปริญญาพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รุ่นที่ ๖ จำนวน ๙ รูป/คน
 


พุทธศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ ๒๐ และหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ ๘ จำนวน ๒๖๘ รูป/คน
 


พุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๕๕ จำนวน ๑,๗๙๕ รูป/คน
 


จากสถาบันสมทบทั้งในและต่างประเทศ จำนวน ๓๘ รูป/คน 
 


ในปี ๒๕๕๓ สภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์
 

 
เข็มเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และสังคม จำนวน ๑๖๔ รูป/คน
 
โดยมีผู้ร่วมงานทั้งในและนอกห้องประชุมกว่า ๓๐,๐๐๐ คน โดยมีหน่วยงานต่างๆ จัดนิทรรศกาลแสดงความยินดีอย่างสวยงาม
 
โอกาสนี้ หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้มอบคำสั่งแต่งตั้ง พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9 .Ph.D.) เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทำหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยอีก ๑ สมัย นับเป็นสมัยที่ ๔
 

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          เปิดอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
 
เวลา ๐๘.๐๙ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาเป็นประธานในการ อบรมครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  จำนวน ๓๓๙  รูป
 
เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๔-๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  รวม  ๙  วัน ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาเรือนไทย) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน ดังความตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ที่มีรูปแบบและระบบการจัดการที่ได้รับการสืบทอดเป็นลำดับมา มีอิทธิพลแห่งความเชื่อมั่นชองประชาชนที่ได้รับการยอมรับนับถือผู้ผ่านระบบการศึกษาในชั้นภูมินั้นๆอย่างดียิ่ง มีความเข้มข้นในระบบการวัดผลเป็นที่ปรากฏ
 
เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้ศึกษาสามารถถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนจากตัวแท้ของภาษาที่ใช้จารึกพระสัทธรรมโดยตรง อันจักเป็นประโยชน์อย่างสำคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้ แล้วแปรเปลี่ยนมาเป็นแนวปฏิบัติ ทั้งเพื่อตนเองและคนอื่น เท่ากับเป็นการปิดกั้นสัทธรรมปฏิรูปอันเกิดจากการไม่รู้จริง ไม่รู้ชัด ไหลไปตามกระแส โดยไม่มีระบบแห่งการตรวจสอบด้วยปัญญาญาณของตนอย่างชัดเจน...
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กล่าวสัมโมทนียกถา ดังความตอนหนึ่งว่า “...การประชุม เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านทุกองค์ เกิดขึ้นได้ด้วยโดยอาศัยท่าน จุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ได้เกื้อกูลให้มีการประชุมขึ้น ทุกท่านเป็นครูสอนพระบาลี มีความสำคัญอย่างไร ก็ได้ฟังท่าน ผอ.พนม ศรศิลป์ กล่าวถวายรายงานแล้ว พระบาลีนั้นเป็นภาษาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นภาษาของพระพุทธบิดรของเรา เพราะคำสอนนั้นอยู่ในภาษาพระบาลี แต่เราไม่เรียนก็ไม่รู้ ขอให้คณะครูทุกรูปทั้งสังฆมณฑล ชักชวนเยาวชนของชาติ พระหนุ่มเณรน้อย มาเรียนบาลีกัน...
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นประธานมอบวุฒิบบัตรให้แก่คณะครูผู้ผ่านการอบรมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี
 
          วิทยากรฝ่ายบรรพชิต
 
พระวิสุทธิวงศาจารย์ : หลักครู
 
พระธรรมกิตติวงศ์ : หลักการสอน
 
พระธรรมปัญญาภรณ์ : บาลีศึกษา
 
พระธรรมโกศาจารย์ : พระพุทธศาสนากับกับการศึกษาของชาติ
 
พระปิฎกโกศล : วิธีสอนบาลีไวยากรณ์
 
พระศรีคัมภีรญาณ : วิธีสอนวิชาแปลไทยเป็นมคธ
 
 
พระมหามนตรี ขนฺติสาโร ป.ธ.๙ : วิธีสอนวิชาแปลมคธเป็นไทย
 
พระมหาทองดี ปญฺาวชิโร ป.ธ.๙ : วิธีสอนวิชาสัมพันธ์
 
วิทยากรฝ่ายฆราวาส
 
ผอ.พนม ศรศิลป์ : การสนับสนุนส่งเสริมงานการศึกษาของคณะสงฆ์
 
ดร.อำนวย เดชชัยศรี : วิทยบริการทางพุทธครุศึกษา
 
ผศ.ดร. สมชัย ศรีนอก : การจัดการเรียนการสอน
 
ผศ.ดร.ธีรยุทธ พึ่งเทียร : การจัดทำแผนการสอน, การประเมินผลผู้เรียน
 
ผศ.ดร.ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม : วิทยบริการทางพุทธครุศึกษา
 
อ. นิมิต โพธิพัฒน์ : วิธีศึกษาคัมภีร์บาลีไวยากรณ์
 
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          ปฏิบัติศาสนกิจ จ.นครสวรรค์
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช คณะใหญ่หนเหนือ เมตตามาเป็นประธานงานสมโภช ๕๐ ปี สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต งานฉลองพระภิกษุสามเณรเปรียญ ประจำปี ๒๕๕๓
 
และสมโภชตราตั้งพระครูนิวาสธรรมสุนทร เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง ณ วัดท่าพระเจริญพรต อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ในการนี้ พระธรรมรัตนดิลก,พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ คณะพระสังฆาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอินทพร  จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และคณะข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมถวายการต้อนรับ
 

วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
- เปิดประชุมวันวิสาขโลก มจร.อ.วังน้อย
                    - ปิดประชุมวันวิสาขโลกศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กทม.
 
          นับจากที่สหประชาติประกาศให้วิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลกเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๒  ชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกจึงพร้อมใจกันจัดงาน “วันวิสาขบูชาโลก” (ตามปกติจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปีนี้มีอธิกมาส กล่าวคือ มีเดือน ๘ สองหน จึงเลื่อนมาเป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗)
 
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้เมตตามาเป็นประธาน “วันวิสาขโลก” โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๗   ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕  พฤษภาคม ๒๕๕๓
 
โดยมีสถานที่จัดงานหลักอยู่ที่….ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
 


ในการนี้ ได้มีสมเด็จพระสังฆราช มหานายก ประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการ และผู้แทนจากองค์กรพุทธทั่วโลกอีกจาก ๘๐ กว่าประเทศจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ รูป/คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
 
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม โดยประทานโอวาท ดังความตอนหนึ่งว่า “...วันวิสาขบูชา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และดับขันธปริพพาน เป็นวันสำคัญมากของชาวพุทธ แม้ผู้มิใช้ชาวพุทธก็เห็นความสำคัญ พูดง่ายๆ ว่า สหประชาชาติก็เห็นความสำคัญ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมไว้เป็นมรดกธรรม ทรงสร้างมรดกธรรมให้แก่พวกเรา สำหรับการศึกษาและปฏิบัติ มีความร่วมเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้ากัน คณะสงฆ์ รัฐบาล และประชาชนชาวไทย ได้ประกอบบูชาเป็นพิเศษ ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ในปี ๒๕๕๒ สหประชาชาติได้รับรองเป็นวันพิเศษ มีการฉลองกันทั่วโลก มีการเฉลิมฉลอง มีทั้งอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ในการจัดกิจกรรมนานาชาติ
 
คณะสงฆ์และรัฐบาลไทย ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นหน่วยงานหลักในการจัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา จำนวนชาวพุทธนานาชาติเพิ่มขึ้นๆ ทั้งจำนวนผู้เข้าประชุมและจำนวนประเทศ มีสมเด็จพระสังฆราช ประมุขสงฆ์ นักวิชาการ ที่มีชื่อเสียง มีพรรษามาก มีอายุมาก มีศิษยานุศิษย์มาก ให้ความสำคัญและเข้าประชุม จำนวนมาก ทั้งนี้ เพราะรู้รู้ว่าเป็นชาวพุทธ ก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันมาประชุม แสดงให้เห็นถึงการเอาใจใส่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สร้างสัมพันธ์ไมตรีอันดี เน้นแฟ้น ที่มีการชักชวนพระเถรานุเถระ นักปราชญ์มาสนทธนาธรรม และแสดงว่าชาวพุทธเรามีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการหารือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ มีชาวพุทธนานาชาติ เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก หรือเป็นมหาสมาคม..."
 


วันที่ ๒๔ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          เปิดอบรมพระธรรมทูต (ในประเทศ)
 
เวลา ๐๘.๐๙ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) รองแม่กองพระธรรมทูต รูปที่ ๑ เมตตาเป็นประธานในการฝึกอบรมพระธรรมทูต รุ่นที่ ๑/๒๕๕๓ จำนวน ๒๗๕ รูป ณ ศาลาสตมานุสรณ์ (ศาลาเรือนไทย) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
พระวิสุทธิวงศาจารย์ หัวหน้าฝึกอบรมพระธรรมทูต กล่าวถวายรายงานแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาประทานโอวาทและกล่าวเปิดปฐมนิเทศการอบรมพระธรรมทูต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๓
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ กำลังปฏิสันถารกับพระธรรมทูต ผู้เข้ารับการอบรม
 
พระราชพุทธิวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี วัดกวิศวราราม วิทยากร และพระวิเชียรกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, หัวหน้าฝ่ายจัดเตรียมสถานที่อบรมของวัดปากน้ำ เข้าร่วมปฐมนิเทศด้วย
 
สิ่งที่น่า “อนุมโทนาเป็นอย่างยิ่ง” ก็คือ “พระมหาโชคดี มหาโชติ” ในฐานะที่ท่านเจ้าคุณพระวิเชียรกวี (หรือเจ้าคุณพุ่ม ) ไว้วางใจมากที่สุดและมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมระบบเสียง, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว ทุกอย่างของห้องประชุม และ ต้องทำงานแบบ “มาก่อน กลับทีหลัง” เป็นประจำทุกวันที่มีการประชุมอบรม
 
เป็นผู้คอยสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในยามที่คณะวิทยากรประสบอยู่เสมอ ๆ จนได้รับคำยกย่องชมเชยจากคณะวิทยากรโดยทั่วไป
 
เช่น การช่วยเหลือท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปัญญาภรณ์ ในการเลือกตั้งประธานพระธรรมทูต ที่เข้ารับอบรมในแต่ละรุ่น เป็นต้น (ดังภาพ)
 


วันที่ ๒๗ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          มอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
 
เวลา ๑๖.๐๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) ประธานมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ, เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ และเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ มีความประสงค์จะส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ  โดยจะมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ระดับอุดมศึกษา-มัธยมศึกษาและประถมศึกษา ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ฐานะยากจน หรือขาดแคลน 
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาให้โอวาท แก่เรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้ารับทุน
 
          จึงได้แจ้งไปตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆ โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัย ๕ แห่ง รวม ๙ ทุนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนมัธยมศึกษา ๒๓ โรงเรียนๆ ละ ๑๐ ทุน ๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท รวม ๒๓๐ ทุน และโรงเรียนประถมศึกษา ๖๕ โรงเรียน ๆ ละ ๑๐ ทุนๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รวม ๖๕๐ ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ประกอบพิธีมอบทุนในวัน พฤหัสบดีที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดปากน้ำ รายชื่อมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่เข้ารับทุนการศึกษา มีดังนี้ 
 
๑. ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักศึกษาชั้นอุดมศึกษา   จำนวน ๙ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนจำนวน        ๒ ทุน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช จำนวน ๒ ทุน, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน ๒ ทุน, วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์จำนวน ๑ ทุน
 
๒. ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ๒๓ โรงเรียน ทุนละ ๒,๐๐๐  บาท รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท       ได้แก่
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์, โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์, โรงเรียนวัดสังฆราชา, โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ,โรงเรียนแสงหิรัญวิทยา,โรงเรียนปากบึง,โรงเรียนวัดโคกทอง (บวรวิทยา),    โรงเรียนวัดลาดชิด, โรงเรียนวัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา),โรงเรียนคู้สลอด,โรงเรียนวัดกลาง,   โรงเรียนวัดหัวเวียง (เขมสุทธิวิทยาคาร),  โรงเรียนวัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์),โรงเรียนบางลี่วิทยา, โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์),โรงเรียนสงวนหญิง,โรงเรียนวัดพระธาตุ,โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม, โรงเรียนวัดรุ้ง (วิบูลย์วิทยาคาร),โรงเรียนวัดลิ้นทอง,โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) และโรงเรียนวัดสามเพลง     
๓. ทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียนชั้นประถมศึกษา ทุนละ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖๒๐,๐๐๐   บาท
โรงเรียนวัดขุนจันทร์,โรงเรียนวัดราชคฤห์,โรงเรียนวัดบุคคโล,โรงเรียนวัดกันตทาราราม,โรงเรียนวัดดาวคนอง,โรงเรียนวัดโคนอน,โรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือ,โรงเรียนรัตนจีนะอุทิศ,โรงเรียนวัดสารอด,โรงเรียนวัดสน,        โรงเรียนวัดทุ่งครุ(พึ่งสายอนุสรณ์,) โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง,โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม,โรงเรียนวัดสกุณปักษี, โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี,โรงเรียนวัดท่าจัด,
 
โรงเรียนวัดยานซื่อ, โรงเรียนวัดใหม่บำรุงธรรม,โรงเรียนวัดเนินพระปรางค์,โรงเรียนวัดรางบัวทอง,โรงเรียนวัดคลองโมง,โรงเรียนวัดลาดชะโด,      โรงเรียนวัดฤาไชย, โรงเรียนวัดท่าดินแดง,       โรงเรียนวัดย่านอ่างทอง,โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร),โรงเรียนวัดบ้านอ้อ,โรงเรียนวัดนาคู,โรงเรียนวัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์),       โรงเรียนวัดสามตุ่ม, โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา, โรงเรียนวัดบางกระทิง,          โรงเรียนวัดใหญ่,โรงเรียนคลองสองพี่น้อง,โรงเรียนคลองสองพี่น้อง,โรงเรียนวัดบ้านขุนสมุทร, โรงเรียนพร้านีลวัชระ,  
 
โรงเรียนวัดโคศุภราช, โรงเรียนกระทุ่มราย, โรงเรียนแม่วะวิทยา,โรงเรียนบ้านบ่อไร่,โรงเรียนบ้านหนองคอไก่,โรงเรียนบ้านจะโปรง,โรงเรียนบ้านนายาง,โรงเรียนวัดเขาไผ่,โรงเรียนบ้านหนองคา,โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล,โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม,โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง,โรงเรียนวัดศรีมงคล,โรงเรียนวัดเกาะจันทาราม,โรงเรียนวัดบางไทร,โรงเรียนวัดบางพระเนตรโรจน์อุปถัมภ์,   โรงเรียนวัดใหม่ประเวศ, โรงเรียนประชาฤกษ์สมบูรณ์,โรงเรียนวัดพงษาราม,โรงเรียนวัดรามัญ,โรงเรียนบ้านปลายคลอง,โรงเรียนวัดแพรกนกเอี้ยง, โรงเรียนวัดบุพพาราม, โรงเรียนบ้านหนองสัง, โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย, โรงเรียนบ้านพระปรง, โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า และโรงเรียนบ้านท่าช้าง 
 
          เวลา ๑๖.๓๐ รางวัลทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มอบรางวัลทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านประโยคความรู้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓
 
โดยเฉพาะนักเรียนที่สอบผ่านในนามสำนักเรียนวัดปากน้ำ
 
          เวลา ๑๘.๐๐ รางวัลทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาให้จัดพิธีต้อนรับและมออบรางวัลทางการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับพระราชตั้งเปรียญ ประโยค ป.ธ.๖ และ ป.ธ.๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร (กำหนดตั้งเปรียญประจำปี ก่อนวันวิสาขบูชา ๑ วัน)
 
โดยได้ประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เป็นประจำทุกปี
 
ในการนี้ หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ได้เมตตาให้นิมนต์นักเรียนที่สอบผ่าน ประโยค ป.ธ.๖ และ ป.ธ.๙ ของสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง เข้าร่วมด้วยทุกปี
 
หลวงพ่อพระราชปริยัตโยดม เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ ถวายสักการะแด่หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนผู้สอบผ่าน ประโยค ป.ธ.๖ และ ป.ธ.๙
 
ในการนี้ โยมยายตรีธา เนียมขำ นายกสมาคมศิษย์หลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้นำคณะมาถวายมุทิตาสักการะแด่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านเป็นประจำทุกปี
 
 

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          ศาสนกิจ “วันวิสาขบูชา”
 
วันนี้เป็นวันปัณณรสี ดีถีที่ ๑๕ ค่ำ แห่งวิสาขมาส ตามปกติจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ปีนี้มีอธิกมาส กล่าวคือ มีเดือน ๘ สองหน จึงเลื่อนมาเป็นวันเพ็ญกลางเดือน ๗ วันนี้ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เรียกว่า “วันวิสาขบูชา” เมื่ออภิลักขิตกาลได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งนี้ จึงได้มีการประกอบพิธีบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระองค์
 


เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) เป็นประธานนำไหว้พระสวดมนต์ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ  แสดงพระธรรมเทศนา ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ
 
พระภิกษุสามเณร และอุบาสก,อุบาสิกา จำนวนมาก
 


 
เข้าร่วมสดับพระธรรมเทศนา
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ฉันภัตตาหารเพล ณ ศาลาโรงฉันวัดปากน้ำ
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ มอบอนุโมทนาบัตร และอนุโมทนา
         
เวลา ๑๔.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจวัดไร่ขิง
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป 5 พี่น้อง เบญจภาคี หลวงพ่อวัดไร่ขิง หลวงพ่อพุทธโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อวัดเขาตะเครา หลวงพ่อโตวัดบางพลี หน้าตัก ๓๒  นิ้ว เพื่อประดิษฐาน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา
 
ในการนี้ มีพระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล ประธานจัดงานถวายการต้อนรับ ร่วมด้วยคณะพระเถรานุเถระ ข้าราชการ พ่อค้า พุทธศาสนิกชนและประชาชนจำนวนนับพันคน ร่วมพิธี
 
 
เวลา ๑๖.๐๐ น. ปฏิบัติศาสนกิจ ณ พุทธมณฑล
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลแทนพระองค์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ประธานสงฆ์ให้ศีล
 
จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่า โดยหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ รับการพิจารณาผ้าป่า
 
เวลา ๑๙.๐๐ น. ประกอบพิธีเวียนเทียน
 
หลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ เมตตาเป็นประธานในการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ ของพระพุทธองค์ ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ
 


ในการนี้ มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่มพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก
 
 
 
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓
 
          ดูแบบสร้างกุฏิ
พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺมหาเถร ป.ธ.๙) เมตตาให้คำปรึกษาในการที่บุตรสาวโยมบัวแก้ว วาระเลิศซึ่งเป็นผู้แทนมากราบนมัสการ เรื่องการสร้างกุฎิถวายหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จฯ ณ บริเวณวัดศรีโคมคำ (ใกล้กับก๊วนพะเยา) อ.เมือง จ.พะเยา
 
ทั้งนี้ การจัดสร้างกุฏิดังกล่าว ก็ด้วยอาศัยความศรัทธา ปสาทะ กอปรทั้ง ความเคารพนับถือในบารมีธรรมหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จ ฯ ของตระกูลวาระเลิศนั่นเอง ขออนุโมทนสาธุการ

เข้าอ่าน : 24588
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.