ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ในสมัยก่อนมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ยังมิได้เป็นทุนมูลนิธิถูกต้องตามกฎหมายเป็นเพียงทุนนิธิเท่านั้นและแยกออกเป็นประเภท ๆ ไป เช่น ทุนนิธิภัตตาหาร ทุนนิธิการศึกษา ทุนนิธิก่อสร้าง ทุนนิธิธรรมกาย เหล่านี้เป็นต้น เพราะในสมัยนั้นมีปัจจัยไม่มากนัก ไม่สามารถจะจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายได้
        วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยการนำของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ขณะดำรงสมณศักดิ์ ที่ พระธรรมธีรราชมหามุนี) จึงได้ขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ตั้งชื่อมูลนิธิว่า“มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ” ซึ่งมีทุนทรัพย์ของทุนมูลนิธิเริ่มแรก ๗,๓๑๑,๔๓๓.๘๕ บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบสามบาทแปดสิบห้าสตางค์)
 
วัตถุประสงค์มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
๑.เป็นค่าภัตตาหาร
๒.บำรุงการศึกษา
๓.ส่งเสริมธรรมกาย (วิปัสสนากัมมัฏฐาน)
๔.บูรณะปฏิสังขรณ์และก่อสร้าง
๕.บำเพ็ญทานการกุศล
๖.บำรุงวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในกิจการทั่วไป
๗.ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๘.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
ชื่อเครื่องหมายและสำนักงานที่ตั้ง

 
- มูลนิธินี้ให้ชื่อว่า “มูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ” ใช้อักษรย่อว่า “ม.พ.น”
- เครื่องหมายของมูลนิธินี้คือ ตรารูปปราสาท อยู่ภายในวงกลม มีอักษรย่อ “ม.พ.น” อยู่ตรงกลาง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ซม.
- สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ วัดปากน้ำ เลขที่ ๘ แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
 
การบริจาคตั้งทุนมูลนิธิ
ผู้มีความประสงค์จะตั้งทุนมูลนิธิในนามทุนหลวงพ่อวัดปากน้ำ หรือมีความประสงค์จะตั้งทุนให้มีชื่อทุนตามความต้องการของผู้บริจาคก็ได้
 
          ในกรณีนี้ผู้มีจิตศรัทธาจะต้องบริจาคทุนทรัยพ์ไว้อย่างต่ำ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) หรือมีความประสงค์จะตั้งเป็นทุนสะสม (กรณีที่มีทุนทรัพย์ไม่ครบ ๑,๐๐๐ บาท) ครั้งแรก จะบริจาคครั้งละ ๒๐๐ บาท (สองร้อยบาท) จนครบจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี จึงจะตั้งเป็นทุนมูลนิธิได้ในชื่อที่ผู้บริจาคต้องการ ถ้าเกิน ๕ ปีแล้ว ท่านยังบริจาคไม่ครบ ทางวัดจะนำทุนทรัพย์ที่ท่านบริจาคไว้เข้าสมทบทุนหลวงพ่อวัดปากน้ำ
 
        นอกจากนี้ทางวัดจะจัดส่งหนังสือรายงานกิจการเป็นฐานะการเงิน ชื่อเจ้าของทุนประจำปี ส่งไปให้เจ้าของทุนปีละ ๑ ครั้ง เพื่อให้รับทราบว่า ทางวัดได้นำดอกผลของทุนไปใช้จ่ายอะไรบ้าง เพื่อให้เจ้าของทุนอนุโมทนา พร้อมกันนี้เพื่อให้รับรู้ว่าทุนของท่านมีเท่าไรแล้ว


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
ประธานกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔ - ปัจจุบัน
 
คณะกรรมการจัดการ
คณะกรรมการจัดการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ  ชุดแรก
คณะกรรมการจัดการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ  ชุดปัจจุบัน
คณะกรรมการจัดการมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ  ตั้งแต่ชุดแรก - ปัจจุบัน
 
สถานที่ทำบุญมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ
สำนักงานประชาสัมพันธ์วัดปากน้ำ โทร. ๐-๒๔๖๗-๐๘๑๑

 
ญาติโยมประชาชนที่ได้บริจาคทรัพย์ตั้งเป็นมูลนิธิหลวงพ่อวัดปากน้ำ ได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ เป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง และเงินมูลนิธินี้เมื่อออกดอกออกผล จึงได้นำเงินผลประโยชน์นี้ ไปบำเพ็ญสาธารณะกุศล แก่ประเทศชาติ แก่พระศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการประกาศเกียรติคุณ เป็นการเพิ่มบารมีของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ทำให้คนในประเทศและต่างประเทศรู้จักวัดปากน้ำมากยิ่งขึ้น
 
มูลนิธิ คือขุมทรัพย์ อันเป็นต้นทุนที่ผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมกันบริจาคไว้ เพื่อให้ต้นทุนคงอยู่ตลอดไป ใช้ได้แต่ดอกผล ถ้ามีผู้บริจาคตั้งทุนและเพิ่มทุนกันมาก ๆ ผลประโยชน์ก็จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว นับว่าเป็นบุญที่ยั่งยืนนาน ทุนทรัพย์เดิมไม่สูญแถมยังเพิ่มพูลดอกผลได้ใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์อีกนานัปการ
 
ผู้ทำบุญไว้ ย่อมบันเทิงในโลกนี้ ย่อมบันเทิงในโลกเบื้องหน้า
ย่อมบันเทิงในโลกทั้งสอง ผู้ทำบุญไว้แล้วนั้น ย่อมบันเทิง
เห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงอย่างยิ่ง
(๓๘/๒๑-๒๒ คาถาธรรมบท)


Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.