ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
บาลีสนามหลวง ปี 55

ดูผลสอบแม่กองบาลีสนามหลวง คลิก


ดูผลสอบบาลีสนามหลวงหน้าเพจ วัดปากน้ำ
http://www.facebook.com/WATPAKNAM.BKK
13 มีนาคม 2555 พระภิกษุสามเณรดูผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2555
ณ หน้าศาลาสด (โรงฉัน) วัดปากน้ำ เขตภาษีิเจริญ กรุงเทพฯ


ดูผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2555 ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


13 มีนาคม 2555
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ปี 2555
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กทม.


13 มีนาคม 2555 สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ ป.ธ.9) วัดสระเกศ
และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) วัดปากน้ำ 
ณ วัดสามพระยา ในการประกาศผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2555


ตรวจบาลีสนามหลวง ปี 2555

ระหว่างวันที่ 9-13 มีนาคม 2555
วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.9) แม่กองบาลีสนามหลวง ตรวจเยี่ยมการตรวจข้อสอบาลีสนามหลวง


บรรยากาศการตรวจบาลีสนามหลวง ปี 2555


บรรยากาศการตรวจบาลีสนามหลวง ปี 2555

เข้าอ่าน : 25039

ข่าวล่าสุด
      กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
      กำหนดการสวดมนต์ข้ามปีวัดปากน้ำ
      พรปีใหม่ ๒๕๕๘
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.