ทำบุญ
มูลนิธิ
ถาวรวัตถุ
วัตถุมงคล
สำนักเรียน
กองงานบาลี
หนเหนือ
พระธรรมทูต
ธรรมจาริก
สมาคมศิษย์
สนง.พระพุทธศาสนา
กองบาลีสนามหลวง
กองธรรมสนามหลวง
กองงานพระธรรมทูต
มหาเถรสมาคม
กรมปศุสัตว์
บาลีสนามหลวง ปี 2556

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)

แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
กรรมการมหาเถรสมาคม คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

ดูผลสอบบาลี 

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ แม่กองบาลีสนามหลวง ให้โอวาทแก่กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
ตรวจบาลีสนามหลวง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2556
ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร 28.03.2556 13.15 น.

เข้าอ่าน : 12483

ข่าวล่าสุด
      กำหนดการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
      พระราชพรหมเถร (วีระ คณุตฺตโม)
      ช่วยเหลือแผ่นดินไหวเนปาล
      บาลีสนามหลวง ปี 2558
      สมโภชพระมหาเจดีย์มหารัชมงคล
Copyright © 2010 Until Now!! WatPaknam.ORG. All rights Reserved.